Rezerwacje:
+48 795 400 044
           lub
+48 570 444 044
Transport przesyłek

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB

SKAFANDER TRAVEL

1. Rezerwacja terminu wyjazdu powinna być dokonywana za pośrednictwem sms, e-mail, lub telefonicznie. W treści rezerwacji należy podać: imię i nazwisko Klienta, adres jego odbioru, adres docelowy, datę wyjazdu, kontaktowy numer telefonu.

2. Potwierdzenie wyjazdu powinno być dokonane przez Klienta dzień przed planowaną podróżą do godziny 12.

3. Podczas podróży obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.

4. Zabrania się przewozu: alkoholu, papierosów, tytoniu, narkotyków, broni oraz wszelkich rzeczy niebezpiecznych, wyłączonych z przewozu międzynarodowego.

5. Możliwość oraz ewentualne zasady przewozu małych zwierząt domowych winny być ustalane z Przewoźnikiem przed rozpoczęciem podróży.

6. Przewóz dzieci, ze względu na konieczność zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa (fotelik), winien być zgłaszany przed planowaną podróżą.

7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia na trasie wynikające z powyższych przyczyn od niego niezależnych, w tym za problemy techniczne związane ze stanem pojazdu.

8. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.

9. Przewoźnik ma prawo do odmowy wykonania usługi przewozu względem osoby, która znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, zagraża bezpieczeństwu i komfortowi przejazdu innych pasażerów, nie posiada dokumentu uprawniającego do przekroczenia granic, dopuszcza się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów, nie stosuje się do warunków zawartych w niniejszym regulaminie. W przypadku wystąpienia wymienionych przypadków nie zwraca kosztów biletu oraz ewentualnych kosztów nadbagażu. Klient traci również prawo do żądania jakiegokolwiek odszkodowania.

10. Przewoźnik może odwołać kurs, jeżeli wymagają tego warunki atmosferyczne, potrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa oraz inne warunki, których niespełnienie zagrażałoby bezpieczeństwu pasażerów, a także uniemożliwiałoby zrealizowanie usługi.

11. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci i osoby niepełnoletnie podróżujące bez opieki.

12. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane podaniem przez pasażera błędnego lub niepełnego adresu.

13. Przewoźnik nie odpowiada za samowolne oddalenie się pasażera podczas postoju / przerwy.

14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo niestawiennictwa w terminie ustalonym z klientem, jeśli ten nie potwierdzi wyjazdu lub ma wyłączony telefon.

15. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy pozostawione w busie.

16. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do dokonania procentowego potrącenia ceny biletu, w przypadku gdy Pasażer:

– rezygnuje z odbycia podróży w dniu poprzedzającym dzień wyjazdu: 50% ceny biletu

– rezygnuje z odbycia podróży w dniu wyjazdu: 100% ceny biletu

17. Pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu, uprawniającego do przekroczenia granic.

18. Pasażer zobowiązany jest do stawiennictwa przed planowanym odjazdem, w miejscu ustalonym wcześniej z Przewoźnikiem.

19. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer winien zapiąć pasy bezpieczeństwa. Mandat za brak zapiętego pasa bezpieczeństwa reguluje Pasażer.

20. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi, w tym za umyślne lub wskutek zaniedbania znaczne zanieczyszczenie pojazdu. W przypadku znacznego zabrudzenia pojazdu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej kosztom czyszczenia, prania itd. W przypadku uszkodzenia pojazdu Pasażer zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

21. Pasażer odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wyrządzone pozostałym pasażerom, w tym za uszkodzenie ich bagażu.

22. Pasażer zobowiązany jest do stosowania się do zapisów niniejszego regulaminu, zaleceń kierowców wydawanych podczas podróży, zasad bezpieczeństwa i higieny.

23. Bez dodatkowej opłaty Pasażer ma prawo zabrać ze sobą dwie torby podróżne/walizki oraz bagaż podręczny. Za nadbagaż pobierana jest dodatkowa opłata.

24. Pasażer przebywający w busie objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika.